Aktualności

logo Na Zgromadzeniu Członków Związku, które odbyło się dnia 3 grudnia gościliśmy przedstawicieli Ekologicznego Związku Gmin Doliny Koprzywianki. Goście przedstawili charakterystykę działania swojego Związku oraz zaproponowali współpracę w sprawie utworzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych. Ponadto Zgromadzenie przyjęło uchwały w sprawie: zmian w budżecie Związku na 2015 r.; zmian WPF na lata 2015-2020; budżetu Związku na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020. Omówiono także sprawy aplikacji wniosków o dofinansowanie z RPO.

logo Kolejne posiedzenie Zgromadzenia Członków Związku odbyło się 5 października. Zebrani przyjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie Zwiazku, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2015-2020, wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pawłów do Zwiążku oraz zmiany Statutu Związku. Omówiono również bieżące sprawy Związku.

logo W dniu 3 września odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Członków Związku. Zebrani przyjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie Zwiazku oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2015-2020. Omówiono również bieżące sprawy Związku związane z działaniami zmierzającymi do realizacji projektów, które Związek ma zamiar złożyć do RPO.

logo Dnia 24 czerwca 2015 r. odbyło się Zgromadzenie Członków Związku. Gośćmi zebrania byli przedstawiciele Stowarzyszenia "Arka Nadziei". Gośćie zapoznali zebranych z projektem stworzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych w Chałupkach k.Morawicy. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Uzgodniono, że każda gmina będzie indywidualnie rozmawiać w sprawie udziału w tworzeniu tego przedsięwzięcia. Poza tym zebrani przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2014 rok oraz udzielili absolutorium Zarządowi Związku za 2014 rok. Warto dodać że posiedzenie Zgromadzenia odbyło się w budynku Urzędu Gminy Bieliny, który stał się nową siedzibą biura Związku.

logo Na spotkaniu Wójtów/Burmistrzów Gmin Związku, które odbyło się dnia 3 czerwca 2015 r., zebrani dyskutowali nad: zmianą Statutu Związku, nawiązaniem współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój, zmianą siedziby biura Związku, przebiegiem postępowań przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, stanowiskiem Związku w sprawie nowelizacji ustawy Prawo wodne. Zastanawiano się także nad kierunkami rozwoju Związku.

logo Podczas posiedzenia Zgromadzenia Członków Związku, które odbyło się dnia 6 maja 2015 r. została przyjęta uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Związku. Poza tym omawiano sprawy związane ze złożeniem aplikacji do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2020, oraz nad pracami w celu zmiany Statutu Związku.

logo Kolejne posiedzenie Zgromadzenia Członków Związku które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2015 r. Zebrani przyjęli uchwałę w sprawie zabezpieczenia śwodków finansowych na realizację projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze specjalnego wsparcia Gór Świętokrzyskich". Projekt ten został podzielony na dwa etapy realizacji. Poza tym przyjęto uchwałę o zmianie w WPF na lata 2015-2020. Ustalono również, że posiedzenia Zgromadzenia będą odbywać się cyklicznie w każdą pierwszą środę miesiąca.

logo W dniu 26 marca 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zgromadzenia Członków Związku. Zebrani zapoznali się z aktualną sytuacją dotyczącą przyjęcia Statutu Związku, przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Związku na 2015 r. oraz w WPF. Podjęto również decyzję o złożeniu aplikacji o środki z RPO na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. W związku z tym wójtowie gmin zostali zobowiązani do przedstawienia swoich propozycji do wniosku aplikacyjnego. Omówiono również sytuację związaną ze zmianą siedziby Związku. Przed posiedzeniem Zgromadzenia spotkali się członkowie Zarządu Związku. Omówiono sprawy przedstawione później na posiedzeniu Zgromadzenia Związku.

logo Zgromadzenie Członków Związku, które odbyło się dnia 26 marca 2015 r. przyjęło uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku na 2015 rok oraz w WPF. Zastanawiano się także nad dalszą działalnością Związku i możliwościami aplikacji o środki europejskie. Omówiono aktualną sytuację związaną z wprowadzeniem nowego Statutu Związku. W związku z wypowiedzeniem lokalu dla biura Związku przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, zastanawiano się nad usytuowaniem biura Związku.

logo Zgromadzenie Członków Związku, które odbyło się dnia 30 stycznia 2015 r. przyjęto uchwały w sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2015 r., budżetu Związku na 2015 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2010. Zebrani zastanawiali się także nad kierunkami dziania Związku na najbliższe lata.

logo W dniu 15 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie wójtów/burmistrzów gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Głównym tematem spotkania było wypracowanie stanowiska Związku w sprawie projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wójtowie gmin wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec zapisów tego projektu. Owocem spotkania jest list skierowany do Dyrekcji ŚPN, w którym zostały wskazane wszystkie uwagi.

Wydarzenia 2014