Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie i włodarze gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich dyskutują nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+


Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przekazał do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Konsultacje społeczne projektu Strategii, przygotowanej we współpracy z ekspertami, potrwają do 30 września 2020 r. Do tego czasu swoje uwagi mogą zgłaszać mieszkańcy województwa, jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy.
W proces konsultacyjny włącza się także Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie - społeczna inicjatywa ludzi należących do różnych branż z różnorodnym doświadczeniem w obszarze turystyki i promocji oraz Związek Gmin Gór Świętokrzyskich tworzony przez 11 gmin oraz Świętokrzyski Park Narodowy.
18 sierpnia w Bielinach odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady reprezentowanej przez członków prezydium: Pawła Walczyszyna, Irminę Maliszewską, Zenona Dańdę, Jana Reklewskiego, oraz samorządów Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (reprezentowanych przez Przewodniczącego Zarządu Związku - Sławomira Kopacza (Wójta Gminy Bieliny), Przewodniczącego Zgromadzenia Członków Związku - Krzysztofa Gajewskiego (Wójta Gminy Waśniów, Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia - Andrzeja Gąsiora, Wójta Gminy Masłów - Tomasza Lato, Wójta Gminy Górno - Przemysława Łysaka, Wójta Gminy Zagnańsk - Wojciecha Ślefarskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Łagów Zbigniewa Meduckiego, Sekretarza Gminy Pawłów - Krzysztofa Charemskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn - Andrzeja Jarosińskiego, Przedstawiciela Miasta i Gminy Bodzentyn - Milenę Kudlińską, Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów - Dariusza Miernika, Przedstawiciela Gminy Łączna - Ewelinę Majcher-Obara, Skarbnika Związku - Pawła Wikło, Jarosława Łapkę z biura ZGGŚ, a także Annę Łubek z Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, podczas którego analizowano i dyskutowano nad zapisami projektu dokumentu, przede wszystkim tymi dotyczącymi perspektyw dalszego rozwoju Gór Świętokrzyskich jako obszaru o wyjątkowym i znaczącym potencjale. Obecny był także Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowej Jan Reklewski.
Rozmowa dotyczyła głównie wskazanych w projekcie strategii obszarów strategicznej interwencji oraz projektów strategicznych, a także wypracowania wspólnego, jednomyślnego stanowiska w kontekście kierunków kompleksowego rozwoju Gór Świętokrzyskich w oparciu o wsparcie systemowe.
Jako przedstawiciele samorządów, sektora biznesowego oraz społecznego stanowimy jeden zespół, który chce rozwijać Góry Świętokrzyskie. To ważny moment w procesie planowania i tworzenia dokumentu strategicznego, który warto wykorzystać. Chcemy włączyć się w prace nad strategią jako gremium o spójnej wizji, nie przez pryzmat pojedynczych gmin czy firm – mówił Przewodniczący Zarządu Związku, Wójt Gminy Bieliny - Sławomir Kopacz.
Bardzo ważny głos w dyskusji zabrał Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego Jan Reklewski, który podkreślał, że cieszy się, że podejmowana jest współpraca wielu różnych podmiotów na rzecz rozwoju Gór Świętokrzyskich w oparciu o walory i zasoby Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wyraził nadzieję, że wypracowane kompleksowe projekty stworzą warunki do wejścia naszego regionu na zieloną ścieżkę rozwoju. Wskazał również, że bardzo cenne jest to, że przedsięwzięcia te ukazują mieszkańcom gmin leżących w otoczeniu ŚPN, że to nie tylko ograniczenia, ale także siła napędowa, walory i determinanty rozwoju gospodarczego.
Wypracowane na etapie konsultacji społecznych uwagi do projektu strategii mają szansę na wprowadzenie ich do dokumentu i realizację na etapie wdrażania, w tym na finansowanie inicjatyw i przedsięwzięć.
Głównych założeń i propozycji przedsięwzięć dla Gór Świętokrzyskich wysłuchała obecna na spotkaniu Wicemarszałek Województwa - Renata Janik, która wyraziła aprobatę i zadeklarowała wsparcie dla kompleksowych pomysłów, dzięki którym Góry Świętokrzyskie mają szansę rozwoju.
Działania Rady Programowej we współpracy z samorządami Związku Gmin Gór Świętokrzyskich i Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest wyrazem troski o przyszłość i rozwój Gór Świętokrzyskich w kontekście gospodarczo-turystycznym. Wpływa także na kreowanie turystyki w Górach Świętokrzyskich.